Kjøpsvilkår

Vilkårene nedenfor gjelder mellom kunde og Smart Rekkverk AS (Smart Rekkverk)

Kjøp og pris

Kjøp

Når en bestilling gjøres i smartR, inngås en avtale om kjøp mellom kunde og Smart Rekkverk. En ordrebekreftelse skapes og sendes automatisk til den e-postadressen som angis ved bestilling. Smart Rekkverk inngår ikke avtaler med personer som er under 18 år. Om en person under 18 år lager en ordre, vil denne makuleres automatisk. Vi reserverer oss retten til å avvise en ordre.

Pris

Samtlige priser på smartrekkverk.no vises eks. MVA. Vi reserverer oss retten til å justere våre priser om mva-satsen endres. Ingen avgifter, som ikke tydelig presenteres i sammenheng med bestilling, tilkommer. Vi reserverer oss retten til å justere prisen på en ordre i det tilfelle alvorlige programmerings tekniske feil oppstår. I tilfelle dette oppstår har kunden full og umiddelbar rettighet til å heve kjøpet. Prisen kan også endres av eksterne omstendigheter som Smart Rekkverk ikke kan påvirke, for eksempel betydelig endrede råvarepriser, valutaforandringer eller fraktpriser.

Betaling 

Faktura

Det er et krav at Kunde bruker elektronisk faktura i godkjent standardformat, eller kunne motta faktura på mail. Ved bruk av elektronisk faktura må Kunde selv bære eventuelle kostnader knyttet til elektronisk faktura. 

Faktura sendes ut 7 dager før levering, og forfaller på leveringsdato oppgitt av kunde. Standard leveringstid ved bestilling er oppgitt til 4 uker.

Forsinkelsesrenter

Dersom Kunde ikke betaler til avtalt tid, har Leverandør krav på rente av det beløp som er forfalt til betaling, i henhold til lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven).

Betalingsmislighold

Dersom forfalt uomtvistet vederlag med tillegg av forsinkelsesrenter ikke er betalt innen 14 (fjorten) kalenderdager fra forfall, kan Leverandøren sende skriftlig varsel til Kunden om at avtalen vil bli hevet dersom oppgjør ikke er skjedd innen 14 (fjorten) kalenderdager etter at varselet er mottatt. Kunde kan i denne perioden kun bestille nye produkter fra Leverandør mot kontant betaling.

Heving kan ikke skje hvis Kunden gjør opp forfalt vederlag med tillegg av forsinkelsesrenter innen fristens utløp.

Refusjon av betaling

Dersom kunden har rett til refusjon av betaling, gjøres dette innen 30 dager fra da Smart Rekkverk mottok skriftlig beskjed fra kunden om dette.

Montering

Kunden er selv ansvarlig for å montere/feste rekkverket slik at det er i henhold til de enhver tid gjeldende byggtekniske forskrifter. Smart Rekkverk har ikke under noen omstendighet ansvar for slik montering/feste av rekkverket.

Levering

Smart Rekkverk tilbyr frakt for alle leveranser innen Norge.

På ordrebekreftelsen fremgår leveringsadressen som varene sendes til. Om man i ettertid vil endre leveringsadressen vil en identitetskontroll gjennomføres før leveringsadressen kan endres. I disse tilfeller kan leveringstiden påvirkes.

Standard Utsendelse

På ordrebekreftelsen fremgår estimert dato når varene forlater vårt lager. 

Denne datoen er foreløpig og kan bli endret, noe som da vil bli varslet.

I forbindelse med at varene overlates til transportøren mottar kunden en beskjed via e-post inklusive sporingslink. Når det gjelder levering tar transportøren kontakt med kunde for å avtale tidsrom for levering. Alle leveranser skjer på dagtid. Smart Rekkverk kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser hos transportøren.

Alle leveranser gjøres frem til leveringsadressen, på kjørbar vei. Om levering skal skje til leilighetsbygg, leveres varene til porten.

Ved levering av erstatningsvarer og ved reklamasjon, kan fremgangsmåten være annerledes avhengig av transportmåte som er mest egnet for den aktuelle leveransen.

Ved levering skal varene inspiseres nøye av kunden før signering. Om synlige skader finnes, på emballasje, eller på varene skal dette noteres på fraktseddelen før denne signeres. Transportøren stiller ikke av gods uten kvittering, hvilket innebærer at kunden er ansvarlig for at noen tar imot leveransen og signerer for godset om ikke annet er avtalt.

Om kunden ikke er på plass ved avlasting, vil kunden bli debitert for eventuelle kostnader som oppstår.

Ved levering til skjærgårdsøy leverer transportøren til nærmeste kaiplass med adresse på fastlandet, der kunden må ta imot varene.

Til næringsdrivende leverer vi med vilkår: DAP 020 “Fritt ulosset angitt destinasjonsplass”

Leveringstid

Ønsket leveringstid på våre glassrekkverk velger kunde ved bestilling i vårt salgs og prosjekteringsverktøy smartR. Standard leveringstid ved bestilling er oppgitt til 4 uker.  

I de tilfeller der lovet leveringstid ikke kan holdes og kunden ikke aksepterer den nye leveringstiden, har kunden rett til å heve kjøpet.

Transportskader

Om en transportskade oppdages i samband med levering ønsker vi at dette rapporteres på plass til transportøren ved en notering på fraktseddelen før denne kvitteres. Deretter tar kunden kontakt med oss per telefon (469 333 61) samt fyller ut vårt reklamasjonsskjema som du finner her. Om skjulte skader oppdages skal disse også rapporteres til oss på samme måte. Kunden må gjøre denne rapporteringen til Smart Rekkverk innen syv virkedager fra mottakelse. I anledning dette er det viktig at leveransen inspiseres og at emballasjen tas av umiddelbart etter mottakelse.

I de tilfeller skade har oppstått får kunden under ingen omstendighet bruke eller montere produktet, men skal ta kontakt med Smart Rekkverk omgående. All emballasje skal spares slik at skaden kan besiktiges og kunden tar foto av skaden for senere dokumentasjon. Avhengig av skadens omfang sender vi enten en ny vare eller ser til at en annen løsning ordnes.

Angrerett, garanti og reklamasjon

Angrerett

Ifølge de salgsbetingelser som gjelder for forbrukerkjøp av varer over internett, har forbruker som regel angrerett etter angrerettloven. Angreretten gjelder imidlertid ikke for varer som er fremstilt etter kundens spesifikasjoner, jf angrerettloven § 22 bokstav e).. Ved å gjøre en bestilling og akseptere disse vilkår godkjenner forbruker at angreretten ikke gjelder. Angreretten gjelder ikke for næringsdrivende.

Garanti

Vi har 2 års garanti på varer med produksjonsfeil. Ved feil som dekkes av garantien skal varen repareres eller byttes ut. I de tilfeller garantisaker rapporteres og ingen feil kan konstateres, må vi debitere kunden de kostnader som kan oppstå. Dette gjelder også om kunden selv har forårsaket skaden i samband med håndtering eller på grunn av feilaktig montering. Kundens faktura gjelder som garantibevis.

Riper, merker og andre mindre defekter bedømmes på normal betraktningsavstand.

For glass bruker vi Glassbransjeforbundets vilkår ved reklamasjoner. https://www.glassportal.no/wp-content/uploads/2019/08/070819_Veilder_vurdering_anmerkninger.pdf Glass inneholder spenninger som kan årsake sprekker ved uvøren håndtering og ved raske temperaturskiftninger. Ingen garanti gjelder for dette.

Garanti på treprodukter og andre levende materialer gis ikke for feil som sprekker, kvister, sevje eller farge skiftinger.

Reklamasjon

Om kunden mener det foreligger en mangel ved varen, må kunden innen rimelig tid etter at mangelen ble eller burde ha blitt oppdaget, gi skriftlig melding til Smart Rekkverk om mangelen (reklamasjon). Reklamasjon må skje senest: 

– to år etter at kunden overtok varen (for næringsdrivende), eller 

– fem år etter at kunden overtok varen (for forbrukere) 

Smart Rekkverk skal etter en slik reklamasjon avklare om varen skal repareres eller byttes ut dersom det foreligger en mangel ved varen. I de tilfeller en vare byttes ut må kunden returnere det feilaktige produktet til Smart Rekkverk. Smart Rekkverk erstatter kunden for eventuelle kostnader i samband med retur av en slik godkjent reklamasjon.

Reklamasjon kan ikke gjøres for feil i bestillingsunderlaget, som for eks. feilaktig angitte mål eller for skader som oppstår ved monteringen. Om det ved montering oppdages at feilaktige mål er angitt, må Smart Rekkverk kontaktes for forslag til løsning.

Skjulte feil og skader skal reklameres av kjøperen før bruk og montering av produktene, om feilen ikke er av en slik art at den ikke kunne oppdages før montering eller bruk. Vi ønsker at kunden sender reklamasjonen innen 7 arbeidsdager fra varene ble levert og under enhver omstendighet innen rimelig tid . Ved alle typer av feil og skader setter vi pris på ,og anbefaler at de foto dokumenteres .

Du finner reklamasjonsskjema her.

For reklamasjoner av garantifeil, se rubrikken ”Garanti”.

Skulle noe av de leverte produktene være feilaktige, avvike fra følgeseddelen i antall eller mål, skal kunden kontakte Smart Rekkverk så fort som mulig. Disse feilaktige varene får ikke monteres eller tilpasses av kunden uten at dette på forhånd er godkjent av Smart Rekkverk. En slik godkjennelse gis alltid i skriftlig form. Mail ansees som skriftlig form. I de tilfeller der slike varer monteres, eller tilpasses av kunden, anses kunden å ha godkjent varene og leveransen.

Tvist

Dersom partene ikke blir enige ved spørsmål knyttet til angrerett, garanti og/eller reklamasjon, kan saken klages inn for Forbrukerrådet. 

Toleranser

Målene som kunden angir i samband med bestilling angis, i de fleste tilfeller, i millimeter. Vi forsøker være så nøye som mulig i produksjonsprosessen for og holde disse mål. Vi reserverer oss for toleransenivåer +/-3 mm, høyde og lengdemål, for samtlige produkter. Innen denne marginal kan varen ikke reklameres.

Personopplysninger, sikkerhet & cookies

Personopplysninger

Ifølge loven om personopplysninger får ingen registrering av personopplysninger skje uten personens samtykke. Når en bestilling gjøres godkjenner kunden at Smart Rekkverk lagrer de opplysninger som behøves for å kunne gjennomføre bestillingen. Opplysningene kan gis til en tredjepart, kun for håndtering og administrasjon av bestilling, levering eller betaling, slik som betalingsleverandør eller transportør.

Kunden kan begjære et registerutdrag for å kontrollere hvilken informasjon som er lagret og kan deretter begjære endringer og/eller rettelse. Kunden kan også begjære å få sine opplysninger slettet.

Smart Rekkverk gir ikke ut personopplysninger annet enn hva som er angitt ovenfor, uten godkjennelse eller innsendt skriftlig begjæring fra kunden.

I samband med, og under håndtering av bestillingen, sendes en e-post relatert til bestilling/ordren. Smart Rekkverk kan også komme til å sende annen informasjon, nyhetsbrev eller tilbud til kunder. Ingen utsendelser fra tredjepart eller med informasjon som ikke er koblet til Smart Rekkverks virksomhet forekommer. Ved alle utsendelser av nyheter, informasjon og tilbud er det en link i e-posten for avregistrering. Slik gjøres avregistrering uten krav om innlogging eller annet.

Cookies

En cookie er en liten datafil som lagres av din webleser. Cookies brukes for å muliggjøre bestillinger fra vår webside, samt for å analysere besøksstatistikk.

Det er mulig å slå av lagringen av cookies via innstillinger i webleseren. Ved å slå av cookies vil det ikke være mulig å gjøre en bestilling via smartrekkverk.no

Force Majeure

Dersom Smart Rekkverk på grunn av forhold utenfor Smart Rekkverks kontroll, ikke er i stand til gjennomføre bestillinger i henhold til forutsetningene i denne avtalen, er Smart Rekkverk ikke ansvarlig for skade eller ulempe som voldes kunde. Smart Rekkverk skal umiddelbart underrette kunden dersom slike forhold skulle inntreffe.